windows-server-2019
Posted in WINDOWS WINDOWS SERVER

Download Windows Server 2019 Full

Download Windows Server 2019 Full Windows Server 2019 bổ sung thêm các tính năng cho siêu hội tụ, quản lý, bảo…

windows server2016
Posted in WINDOWS WINDOWS SERVER

Download Windows Server 2016 Full

Download Windows Server 2016 Full Windows Server 2016 là một hệ thống điều hành máy chủ được Microsoft phát triển như là một phần…

Posted in WINDOWS WINDOWS SERVER

Download Windows Server 2008, 2008 R2

Download Windows Server 2008, 2008 R2 Windows Server 2008 (đôi khi được viết tắt là Win2k8, WinServer2K8, Windows 2008 hoặc W2K8) là một trong các hệ…